Ekonomia Zerbitzuak – Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga (IIVTNU) Plusbalia: aitorpena – Komunikazioa – Kuotaren kalkulua

Organo kudeatzailea

Xedea

 • Hiri-lurren balio-gehikuntza zergapetzen du, lur horien jabetza edozein titulurengatik eskualdatzearen ondorioz (salerosketa, dohaintza, jaraunspena, etab.) edo jabariaren mugatzailea den gozamen-eskubide erreal bat eratu edo eskualdatzearen ondorioz agerian geratzen dena.

Non aurkeztu

Nork egin dezake izapidea?

 • Dohaineko edo dohaineko eskualdaketetan (jaraunspenak, dohaintzak): eratzen den lurraren eskuratzaileari edo eskubide erreala eskualdatzen duen pertsonari. Zure ordezkaria, NANaren kopia eta izapidearen baimena erantsita.
 • Kostu bidezko eskualdaketetan (salerosketak, trukeak, etab.): lurraren eskualdatzaileari edo dagokion eskubidea osatzen edo eskualdatzen duen pertsonari. Eskualdatzailea Espainian bizi ez den pertsona fisikoa bada, ordaintzera behartuta dagoen pertsona eroslea izango da zergadunaren ordezkoa. Zure ordezkaria, NANaren kopia eta izapidearen baimena erantsita.

Aitorpena: likidaziorako aurkeztu beharreko dokumentuak

 • Aitorpenarekin batera (gainbalioaren eskabidea), jatorrizko agiria eta zergapetzea eragin duten egintzak edo kontratuak jasotzen dituen fotokopia aurkeztu beharko dira:
  • Eskritura publikoa
  • Dokumentu judiziala
  • Jaraunspena dokumentu pribatu batean onartzea, honako hauek erantsita: testamentua, azken borondateen ziurtagiria edo jaraunsleen deklarazio judiziala eta kausatzailearen heriotza-ziurtagiria.
 • Aitorpen-egileak zergari ez atxikitzeko behin-behineko aitorpena eskatu ahal izango du zerga-aitorpena aurkezten den unean, aitorpen-eskabidean horretarako aurreikusitako laukitxoa markatuz, eta, horretarako, lursailaren balio-gehikuntzarik ez dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa erantsi beharko du, adib. zergaren mendeko higiezina eskualdatzeko azken eskriturak, eta, irabazi-asmozkoa bada, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren ondorioetarako aitorpena aurkeztu beharko du, herentzia edo dohaintza zergaren mende egon bazen. Udalak agiri hori egiaztatuko du, eta, horren ondorioz, zergari atxikiko zaion ala ez egiaztatuko du, lursailaren balioa handitu den ala ez kontuan hartuta.
 • Era berean, zerga-oinarria lurra eskuratzeko eta eskualdatzeko balio errealen arteko aldearen arabera zehazteko eskatu ahal izango du, alde hori legeak aurreikusitako formularen arabera kalkulatutako zerga-oinarria baino txikiagoa dela egiaztatu ondoren, NFFLren 175.7 artikuluaren arabera. Adierazpen-orrian horretarako aurreikusitako laukitxoa markatu beharko du, eta aurreko paragrafoan adierazitako dokumentazioa aurkeztu.

Kuotaren gutxi gorabeherako kalkulua eskatzen bada: herritarren Arretarako Bulegoan (HAB) Tlfno. 948 23 84 00.

 • Zerga-harremanaren elementuak eman behar dira: higiezinaren titularra (izena, NAN), higiezina identifikatzen duten datuak (helbidea, katastro-erreferentzia), eskualdatutako ehunekoa, aurreko eskualdaketaren data.

Informazio gehiago

 • Aitorpena aurkezteko epeak: epe hauetan aurkeztu beharko da, zergaren sortzapena gertatzen den egunetik kontatzen hasita:
  • A) Bizien arteko egintzak direnean, epea bi hilabetekoa izango da.
  • B) Heriotzagatiko egintzak direnean, epea sei hilabetekoa izango da, eta urtebetera arte luzatu ahal izango da, subjektu pasiboak hala eskatzen badu.
 • Komunikazioa: eskuratzaileak, nolanahi ere, Udalari jakinarazi beharko dio higiezinak eskuratu dituela, nahiz eta zerga ordaintzera behartuta ez egon.
 • Ordainketa likidazioaren jakinarazpenean adierazitako epeetan eta bitartekoekin egingo da, eta epe horiek igarotakoan premiamendu-bidetik bilduko da.
 • Agoizko Jabetza Erregistroak ez du dagokion inskripziorik egingo zerga horren ondoriozko zerga-betebeharrak zehazten dituen egintza edo kontraturik jasotzen duen dokumenturik, aldez aurretik udal-bulegoetan zerga-aitorpena edo zergaren likidazioa aurkeztu izana egiaztatu gabe.
 • Unitate izapidegileak edozein dokumentazio osagarri eska dezake izapidea behar bezala kudeatzeko.

Arauak